Overgangen barnehage-skole

Overgang barnehage – skole.
I følge rammeplanen er vi pålagt et samarbeid med skolen, men det har gjennom år vist seg og være noe vanskelig å få til et godt samarbeid.
Kunnskapsdepartementet har kommet med en veileder i forhold til ”samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole”, og vi håper derfor at det skal bli bedre i år.
Veilederen anbefaler at:
• Målet må være å skape forbindelses-linjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye det møter.
• Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag
• Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.
• Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne.
• Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging.
• God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til opplæringen tilpasses enkelt barnet allerede fra første skoledag.
• Informasjonen fra barnehagen må ha fokus på hva barnet kan mestre, og hva det kan trenge særskilt støtte til.
• Både barnehagen og skolen har ansvaret for en god overgang.
• Å stimulere lysten til å lære bør være et felles mål.
(Se også rammeplanen side 33)

Comments are closed.