Planverk

Her finner du noen av våre egne planverk som omfatter blant annet virksomhetsplan, årsplan og ukeplaner.

 

HOVEDTEMA I BARNEHAGEÅRET ER SOSIAL KOMPETANSE.

For å oppnå god sosial kompetanse er MOTORISK UTVIKLING OG SPRÅK/SPRÅKSTIMULERING viktige elementer.

SOSIAL KOMPETANSE
Osanstua barnehage har valgt sosial kompetanse og motorisk utvikling som hovedmål.
Sosial kompetanse skal være noe som vi jobber med i det daglige gjennom ulike aktiviteter og gjøremål.
Å arbeide med sosial kompetanse handler først og fremst om å ivareta og styrke det unike og spesielle hos hvert enkelt barn, samtidig som vi setter søkelys på hvordan de individuelle sidene kan brukes på en best mulig måte i samspillet med andre. Dette skal vi gjøre på en måte som ivaretar barnets positive selvbilde samtidig som det tar hensyn til andre barn. Hvis vi klarer å verdsette ulikhetene i stedet for å fremelske likheter, gir vi barna en mulighet til å mestre mangfoldet. Vårt ønske for barna er at de skal omgås hverandre med respekt.
Mange barn tilbringer store deler av sin oppvekst hos oss, og dette gir oss et stort ansvar. Barnehagen er et hjem i miniatyr- her lever voksne og barn side om side. Voksne som trives sender positive bølger til barna og påvirker deres trivsel – samtidig som barnas trivsel påvirker de voksne.

Vi vil la humor og livsglede gjennomsyre hverdagslivet i barnehagen da vi vet at humor er en væremåte, en livsform som er et mål i seg selv. Virkelig glede er sterkt knyttet til handlinger særlig i forhold til andre mennesker.
Det viktigste er likevel at humoren gir livsglede og overskudd.
Målet er å skape et godt og utviklende miljø, bygd på trygge gode relasjoner, der alle opplever å lykkes i samspill med andre.
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Dette stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet ovenfor det unike hos hvert enkelt barn, og det unike i situasjonen og i gruppen. Omsorg har verdi i seg selv, er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring.
Vi vil være med på å utvikle selvstendige, fornuftige og følsomme barn som foretar sine vurderinger innenfor trygge rammer, og som har evnen til å ta hensyn til og vise omsorg for andre.
Når vi arbeider med barns utvikling, er det vanlig at vi setter oss mål. Vi utarbeider mål for hvilke holdninger, kunnskaper og ferdigheter vi ønsker å lære/gi barna.
Disse målene vil vi nå gjennom den daglige samhandlingen og de temaene vi skal arbeide med.

I årsplanen står det mer om hvilke mål vi har for emnet og hvilke arbeidsmåter vi skal bruke.

MOTORISK UTVIKLING, FYSISK AKTIVITET OG HELSE
Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for å utvikle en sunn kropp. Daglig lek og allsidig fysisk aktivitet er derfor svært viktig for førskolebarn og kan ikke overvurderes i forhold til det å utvikle sunne og naturlige vaner.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna
• Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
• Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.
• Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet.
• Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
• Utvikle glede ved og bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet     og naturen.
• Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige.
• Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.
• Få grunnleggende kunnskap og gode vaner med hensyn til hvordan de selv kan ivareta egen kropp, helse og velvære.
Mange barn tilbringer store deler av sin oppvekst hos oss, og dette gir oss et stort ansvar.
I årsplanen står det mer om hvilke mål vi har for emnet og hvilke arbeidsmåter vi skal bruke.

 

Comments are closed.