Emneplan for barnehageåret

På linkene under vil du finne en grov plan over det vi vil arbeide med dette barnehageåret. I tillegg vil det bli laget periode/månedsplaner hvor vi vil gå nærmere inn på det vi skal gjøre. I disse planene vil det bli tatt mer hensyn til det enkelte barn ut fra alder og modningsnivå.
Vi ønsker ikke å si et eksakt tidspunkt for når og hvor lenge vi vil arbeide med de forskjellige emnene – det vil hemme spontanitet i hverdagen.
Av de aktiviteter vi gjør spontant kan være turer på ulike steder, varierte aktiviteter både ute og inne.
Vi legger vekt på at barna skal få varierte og positive erfaringer med ulike opplevelser og aktiviteter.
Barnehagen skal delta på ulike aktiviteter og prøve å markere oss i lokalsamfunnet.
Barnehagen samarbeider med videregående skoler og høgskoler slik at vi har elever og studenter som har praksis i barnehagen. Ofte har disse med seg praktiske oppgaver som de gjennomfører i barnehagen.

Motorisk utvikling, fysisk aktivitet og helse
Lek, læring og fysiskfostring
Mangfold og mestring
Sangstund 1-åringene
Sang, sangleker og lesestund 2-åringene
Nødsentraler
Trafikksikkerhet
Juleaktiviteter
Lofotfiske

Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Planleggingen vår baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barna og foreldrene.
Hvert barn har en perm, hvor tegninger og annet arbeid, bilder fra aktiviteter og «gullkorn fra barnemunn» blir satt inn.
Vi bruker «TRAS» og andre observasjons-verktøy til bruk i barnehager. Dette i tillegg til foreldresamtaler kan hjelpe foreldrene til å se barnas utvikling og hva de holder på med i barnehagen.
Se også i virksomhetsplanen 2014-2020 om planlegging, evaluering og vurderin

Comments are closed.